صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

عنواننیمسال اولنیمسال دومنیمسال تابستان
سال تحصيلي 91-90
از 90/07/01 تا 90/11/10
از 90/11/23 تا 91/04/10
از 91/04/20 تا 91/06/15
سال تحصیلی 91-92
از 91/06/18 تا 91/11/02
از 91/11/07 تا 92/03/30
از 92/04/15 تا 92/05/31